Hellup ik heb adhd en borderline wat is dat?

Ik krijg steeds de vraag wat adhd en borderline in houdt en,
dat zal ik jullie hieronder proberen uit te leggen.
Klik op lees meer om te lezen wat adhd en borderline inhoud.

Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis
Als je een borderline (persoonlijkheids)stoornis hebt,
wil je je heel graag verbinden met anderen mensen,
want alleen zijn vind je moeilijk.
Tegelijk vind je echt contact met anderen doodeng.
Je bent steeds bang dat ze je in de steek laten.
De kans is groot dat je bevestigd wilt hebben dat de ander wel echt om je geeft.
Veel mensen met borderline zijn handig in contacten, ze zijn vaak levendig en spontaan. Toch lijken er ook gemakkelijk conflicten te ontstaan en is het moeilijk om relaties lang goed te houden.
Je vindt het heel moeilijk om op een goede manier met gevoelens om te gaan. Vaak heb je sterk wisselende stemmingen: je kunt heel blij zijn maar ook intens verdrietig, bang of boos.

De verschijnselen van een borderline stoornis

Bij een borderline persoonlijkheidsstoornis ervaar je in de relatie met andere mensen vaak veel problemen. Je stemming en je zelfbeeld kunnen ook heel snel omslaan.
De belangrijkste verschijnselen bij borderline zijn:

 • Je stemming kan snel en sterk wisselen. Je kunt vrolijk zijn en korte tijd later heel boos of verdrietig, vaak als reactie op iets dat je in je omgeving ervaart. Je ervaart de emoties niet alleen sterk maar kunt ze ook fel uiten. Andere mensen hebben hier soms moeite mee.

 • Je kunt impulsief grote beslissingen nemen. Een andere baan nemen, verhuizen, een nieuwe relatie beginnen, enzovoorts. Het gaat niet alleen over beslissingen over je levensloop, maar ook bijvoorbeeld over teveel drinken, drugs gebruiken, of teveel geld uitgeven. Je houdt je op dat moment niet zo met de gevolgen bezig, het belangrijkste is dat het nu goed voelt.

 • Je bent bang in de steek gelaten te worden. Je wilt heel graag een warm en intiem contact met anderen, maar je vindt het ook erg eng. Alleen zijn kan bijna een gevoel van paniek oproepen. De angst om in de steek gelaten te worden drijft je ertoe steeds geruststelling te ontlokken aan anderen. Een ander kan daarvan het idee krijgen dat hij steeds maar moet bewijzen dat hij om je geeft. Dit veroorzaakt spanning.

 • Samen met het wisselen van je emoties, is je denken ook vaak alles of niets. Veel gedachten gaan over of de ander je afwijst of erkent. Je vindt het moeilijk om daar genuanceerd over te denken. Iemand deugt helemaal, of hij deugt helemaal niet.

 • Veel mensen met borderline zijn onzeker over zichzelf. Je vraagt je dan steeds af wat je met je leven wilt, wat je nu echt belangrijk vindt en misschien ook wel of je goed bent zoals je bent. Je bent erg gevoelig voor wat anderen zeggen, en ervaart een opmerking snel als een afwijzing. Je kunt je heel leeg en eenzaam voelen.

 • Door de onzekerheid en de heftige emoties loopt de spanning vaak hoog op. In een dergelijk stemming beschadigen mensen zichzelf soms. Vooral snijden of krassen in hun lichaam. Vaak zijn er ook gedachten over zelfdoding of pogingen daartoe. Als je dat voelt, is het belangrijk om te weten dat deze spanning meestal snel weer over gaat.

 • Je kunt ook psychotische klachten hebben. Denk hierbij aan verwardheid, sterke achterdocht of stemmen horen. Meestal duurt dit niet meer dan enkele uren.

 • Veel mensen met borderline hebben ook andere psychische klachten: mensen zijn vaker dan anderen depressief, hebben een angststoornis of een eetstoornis.

De gevolgen van een borderline persoonlijkheidsstoornis
Als je borderline hebt, kost het gewone leven moeite.
Veel mensen lukt het niet om op school of werk op het niveau te presteren waarop ze zonder borderline zouden kunnen presteren.
De kans is dan groot dat je een opleiding niet afmaakt,
of dat het niet lukt om te blijven werken.
Mensen met borderline worden vaker dan anderen arbeidsongeschikt verklaard.
Bij borderline is het moeilijk om een duurzame relatie te krijgen en te houden.
Na behandeling en met het ouder worden,
lukt het meer mensen om een blijvende relatie aan te gaan.
De omgang met andere mensen lijdt erg onder de borderlinesymptomen. Vriendschappen houden vaak maar kort stand.
Een deel van de mensen met borderline overlijdt door zelfdoding.
Als je erg impulsief bent,
kun je in periodes met intense emoties onomkeerbare stappen zetten.
Het is belangrijk om goed te bedenken dat de heftige emoties vaak niet zo lang duren.
Veel mensen lukt het om te leren de klachten goed te hanteren en met het ouder worden nemen de klachten af.

Het beloop van een borderline persoonlijkheidsstoornis
Bij de meeste mensen met borderline hebben in de periode tussen hun twintigste en dertigste levensjaar het meest last van de verschijnselen.
Een periode met veel pieken en dalen. Bij de meeste mensen verbeteren vanaf hun dertigste de persoonlijke relaties en het persoonlijk functioneren.
Het lijkt of de borderline wat uitdooft en de persoonlijke kwetsbaarheid afneemt.
Veel mensen leren om goed met hun klachten om te gaan.
Bij ongeveer driekwart van de mensen die een behandeling hebben gehad,
is er na vijftien jaar geen diagnose borderline meer.

Behandeling en advies bij een borderline persoonlijkheidsstoornis
De meeste behandeling voor borderline is poliklinisch en
Mediant zet zodra dit mogelijk is in op behandeling in een groep.
Voor sommige mensen is deeltijdbehandeling of klinische psychotherapie (psychotherapie met opname) de beste behandeling.
Soms zijn de problemen zo heftig dat opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis nodig is.
Voorlichting Als je goed geïnformeerd bent over wat de aandoening inhoudt en welke behandelingen mogelijk zijn, helpt dat om een zo goed mogelijke keus voor behandeling te maken en de behandeling te kiezen die het best bij je past.

Psychologische behandeling/psychotherapie

Vertrouwen en wantrouwen zijn belangrijke thema’s als je borderline hebt. Dat zal ook spelen in het contact met een behandelaar. De relatie met de therapeut is een veilige situatie om bezig te zijn met de relatie met anderen, de wisselende emoties en de angst om in de steek gelaten te worden.

De psychologische behandeling helpt om inzicht te krijgen in de problemen en te accepteren dat ze er zijn. Je leert zorgen voor zoveel mogelijk stabiliteit in je leven. De behandeling kan ingevuld worden met diverse psychologische werkwijzen.

 • Vaak wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, waarbij je leert de gedachten die je negatieve emoties en gedrag aanjagen, te herkennen en te toetsen aan de werkelijkheid. Als het lukt helpende gedachten te formuleren, ga je je meestal ook beter voelen.

 • Een bijzondere en diepgaande vorm van cognitieve gedragstherapie is de schematherapie. Hier leer je omgaan met ondermijnende patronen in je leven.
  Dit wordt meestal toegepast bij klinische psychotherapie en deeltijdbehandeling.

 • Verder wordt ook vaak gewerkt aan de relatie met anderen. Dat kan individueel, dan ben je vooral bezig met hoe reageer ik op anderen. Maar het meeste inzicht ontstaat wanneer dit gebeurt samen met die anderen, en dan is het groeps-, relatie- of gezinstherapie.

 • Een andere diepgaande vorm van behandeling is Mentalisation Based Treatment waarin je leert om uiting te geven aan wat in je omgaat en om beter te begrijpen wat bij anderen van binnen speelt.

 • Ten slotte zijn er behandelvormen die zich richten op het hanteren van emoties en spanning. Je leert eerder zien wanneer je dreigt te ontsporen en je leert wat je op dat moment zelf kunt doen.

——————————————————————————————————————–
Wat is ADHD?

ADHD betekent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, oftewel: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. We hebben een tijd lang gedacht dat deze ziekte alleen bij jongeren en kinderen voorkwam. Sinds een paar jaar is bekend dat de aandoening ook bij volwassenen voorkomt. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de verschijnselen al in de kinderleeftijd tot uiting komen.

Als je ADHD hebt, vind je het vaak moeilijk om de aandacht lang ergens op te richten. Je dwaalt snel af, maakt ongemerkt foutjes bij een taak en bent vaak dingen kwijt. Bij sommige vormen van ADHD kun je ook last hebben van bewegingsonrust. Je vindt het dan bijvoorbeeld moeilijk om stil te zitten.

Je omgeving heeft vaak het idee dat je slordig of onhandig bent en dat je door slecht opletten dingen stukmaakt. Vaak denken ze ook dat je niet luistert en gaan ze heel nadrukkelijk tegen je praten. Ze denken dat je niet wilt, terwijl je het eigenlijk niet goed genoeg kunt.

De verschijnselen van ADHD

We spreken pas van ADHD als de verschijnselen al in de kinderleeftijd en in voldoende mate aanwezig zijn. Ook moeten ze verstorend werken op meerdere gebieden van het leven (bijvoorbeeld school of werk, relaties enzovoorts), waardoor problemen (in de ontwikkeling) optreden. De diagnose kan alleen door een deskundige worden vastgesteld.

Bij ADHD onderscheiden we drie vormen:

 1. De aandachtsproblemen staan duidelijk op de voorgrond. Dit komt wat meer bij vrouwen en meisjes voor dan bij mannen en jongens. Deze vorm wordt ook wel ADD (Attention-Deficit Disorder of aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit) genoemd. Als je deze vorm van ADHD hebt gaat het over de volgende kenmerken:

  • Moeite hebben met vasthouden van de aandacht, of achteloos fouten maken.

  • Niet lijken te luisteren.

  • Aanwijzingen niet opvolgen of opdrachten niet kunnen afmaken.

  • Organiseren van taken kost moeite.

  • Moeite hebben met taken die langdurige geestelijke inspanning vragen.

  • Dingen kwijt raken die nodig zijn voor taken.

  • Gemakkelijk afgeleid worden.

  • Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden.

 1. De bewegingsonrust en impulsiviteit staan duidelijk op de voorgrond. Dit zie je vooral bij mannen en jongens. Deze vorm wordt ADHD overwegend hyperactieve en impulsieve type genoemd.

Als je hyperactief bent herken je dat aan:

  • Onrustig bewegen met handen en voeten of draaien op de stoel.

  • Opstaan als zitten blijven verwacht wordt.

  • Rondrennen of overal op klimmen als dit ongepast is (bij volwassenen beperkt zich dit meestal tot gevoelens van rusteloosheid).

  • Moeilijk rustig kunnen spelen of ontspannende activiteiten uitvoeren.

  • In de weer zijn of maar doordraven.

  • Aan één stuk door praten.

Bij impulsiviteit zie je bijvoorbeeld:

  • Het antwoord eruit gooien voordat de vragen afgemaakt zijn.

  • Moeite hebben met op de beurt wachten.

  • Verstoren van bezigheden van anderen.

 1. Als je de gecombineerde vorm hebt, hebben problemen zowel betrekking op aandacht, als op onrust of impulsiviteit. Ook dit komt meer bij mannen en jongens voor.

ADHD gaat vaak samen met bijkomende problemen. Zo kun je last hebben van snel wisselende stemmingen, verslaving, relatieproblemen, slecht slapen, faalangst of depressiviteit, angst, dyslexie en gedragsproblemen (bij kinderen).

Naast de problemen die ADHD met zich meebrengt brengt het ook eigenschappen mee die je kwaliteiten kunt noemen: Mensen met ADHD zijn vaak creatief, speels en levendig, ze hebben veel energie, hebben een sterke intuïtie en zijn daadkrachtig.

Niet iedereen die dromerig of onrustig is heeft ADHD. Bij kinderen past veel gedrag dat je ook bij ADHD ziet in bepaalde levensfasen. Ook kunnen de verschijnselen door andere aanleidingen worden veroorzaakt. Om voor een goede aanpak te kunnen kiezen is het belangrijk te weten of het om ADHD gaat of om iets anders. De diagnose kan alleen door een deskundige worden vastgesteld. En die kan bijvoorbeeld ook helpen om in te schatten of het gedrag normaal is (lastig, maar bijvoorbeeld wel passend bij de leeftijd), of dat het echt ADHD-gedrag is.

De gevolgen van ADHD

Kinderen en jongeren met ADHD hebben vaak moeite met leren en met de omgang met anderen. Als de klachten er nog zijn als je volwassen bent en het is niet gelukt ze hanteerbaar te maken, kan dat leiden tot een ontwikkelingsachterstand, tot problemen met werk, met relaties met rijvaardigheid of bijvoorbeeld met misbruik van genotsmiddelen.

Het beloop van ADHD

Bij kinderen die behandeld worden zal ongeveer een derde op volwassen leeftijd de ADHD helemaal overwinnen. Bij een even grote groep blijft ADHD bestaan, maar met veel minder klachten. Tot slot is er een groep van ook ongeveer een derde, die klachten in dezelfde mate blijft houden. Het is niet precies bekend wat maakt dat het bij de één bijna helemaal overgaat en bij de ander niet. Er zijn aanwijzingen dat een rustige en veilige omgeving (thuis en op school) bescherming biedt en de kansen sterk vergroot.

Behandeling en advies bij ADHD

Medicijnen

Er zijn medicijnen die goed werken tegen de verschijnselen van ADHD. De medicatie geneest ADHD niet, als je ermee stopt, komen de verschijnselen terug. Als medicatie niet regelmatig wordt ingenomen, of als gestopt wordt, kunnen de verschijnselen tijdelijk zelfs in sterkere mate terugkeren.

Bij Kinderen

De behandeling van ADHD bij kinderen loopt – in elk geval deels – via de ouders. De ouders zijn bij uitstek degenen die het kind in alledaagse situaties ondersteunen en begeleiden. Hoewel van deze ouders vaak veel meer gevraagd wordt dan in een gewone opvoedingssituatie, zijn het de gewone opvoedingsprincipes die hier het meest helpen:

 • Benader het kind positief, ook al voel je je soms onmachtig.

 • Het kind belonen door bijvoorbeeld een compliment of iets samen te gaan doen levert veel meer op dan straffen.

 • Geduld, en blijf rustig en consequent; een kind met ADHD wil het wel goed doen, maar krijgt dat vaak niet uit zijn vingers. De moeite die zij of hij moet doen is gewoon vele malen groter dan bij andere kinderen.

Het is erg belangrijk om te weten wat ADHD is en hoe het een kind hindert. Als het je lukt om te accepteren wat er aan de hand is, is het makkelijker het kind positief te ondersteunen. Het lastige gedrag is geen onwil van het kind en geen teken van falende opvoeding. Het is echt een beperking die ouders en het kind moeten hanteren. Accepteren is moeilijk; de valkuil van ergernis of boosheid is altijd dichtbij. Het kan helpen dit stukje af en toe nog even door te lezen.

Met gewone opvoedingstechnieken (positief blijven, complimenten en geduld) ondersteun je als ouder het kind in het beperken van het symptoomgedrag en draag je bij aan veilige omgeving.

Bij Jongeren en volwassenen

Voor jongeren en volwassenen, en ook voor de omgeving (bijvoorbeeld school of partners) is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over de klachten, hoe je die kunt hanteren en welke behandelmogelijkheden er zijn. Voor iedereen is het belangrijk om te herkennen dat er meestal geen sprake is van onwil, maar vooral van onmacht. En dat het gedrag niet veroorzaakt wordt door het handelen van de leerkracht of andere betrokkenen, of door slechte opvoeding.

Een belangrijk deel van de behandeling is leren de verschijnselen van ADHD zelf zo goed mogelijk te hanteren. Hoe kan je zo goed mogelijk de aandacht vasthouden, en hoe kan je op een georganiseerde en planmatige manier omgaan met situaties die zich voordoen. Daarnaast geeft structuur in het dagelijks leven (goed dag- nachtritme, regelmatige maaltijden, opgeruimde omgeving) rust. Soms maken ook sociale vaardigheden deel uit van de behandeling.

eHealthbehandeling

De behandeling voor jongeren en de voorlichting voor ouders wordt binnen Mediant vaak ondersteund met eHealth. Naast de behandeling volgt de ouder of het kind een korte internetcursus over ADHD of over omgaan met medicatie bij ADHD. Ook is er voor de ondersteuning van de ouders de Mediant App ADHD met oefeningen en tips die de behandeling ondersteunen. Deze App staat gratis in de App-store en in google Playstore.

Advies

 • Het is makkelijker om aandachtig te zijn als de omgeving rustig en overzichtelijk is.

 • Voldoende uitgerust zijn is een voorwaarde om je aandacht gericht te houden.

 • Hulpmiddelen als digitale agenda’s kunnen goed helpen bij het plannen van activiteiten en om aan de planning herinnerd te worden. Neem ook rustig de tijd om een planning te maken en probeer je er zoveel mogelijk aan te houden

Boeken, organisaties en Internet

Boeken

 • H. de Backer. ADHD? Laat je niets wijsmaken!

 • Thom Hartmann. ADHD de complete gids voor kinderen en volwassenen

 • Peg Dawson & Richard Guare, Slim maar. 2010Peggy Klappe-Van Stralen. Jouw troep! Anti-chaos tips voor scholieren.

 • .J. Kolberg & K. Nadeau. Opgeruimd leven met ADHD. Praktische organiseertips en –strategieën.

 • J.J.Sandra Kooij. ADHD bij volwassenen. Inleiding in diagnostiek en behandeling.

 • J.J.Sandra Kooij. Over medicatie voor volwassenen met ADHD (met DVD). K.G. Nadeau: Aandacht, een kopzorg? Een gids voor volwassenen met concentratieproblemen (ADD/ADHD). P. Quinn & K. Nadeau: ADHD bij vrouwen. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. S.A. Safren e.a. Behandelgids ADHD bij volwassenen, cliëntenwerkboek. Een programma voor cognitieve gedragstherapie.

 • S. Taylor, de AD(H)D Survivalgids

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code